മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക

നൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യയും കർശനമായ ഗുണനിലവാരവും കാര്യക്ഷമമായ സേവനവും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

പരമ്പരാഗത സേവനം

1618972826964815

ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യത്യസ്‌ത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി, പരമ്പരാഗത മെയിന്റനൻസ് ബിസിനസിന്റെ ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷനുകൾ KOYO നൽകുന്നു.

പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ: എലിവേറ്ററുകളും എസ്കലേറ്ററുകളും രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ KOYO കമ്പനിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നിയമങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നു.

നിയുക്ത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ: പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് പുറമേ, ദിവസം മുഴുവൻ എലിവേറ്ററിന് ഡ്യൂട്ടി സേവനം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കും.

ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മെയിന്റനൻസ്: റെഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ നിയുക്ത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് പുറമേ, ചില നിർദ്ദിഷ്ട സ്പെയർ പാർട്സ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അധിക ചാർജൊന്നും ഇല്ല.

പൂർണ്ണമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ: പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ നിയുക്ത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഒഴികെ, സ്റ്റീൽ വയർ റോപ്പ്, കേബിൾ, കാർ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള എലിവേറ്ററിലെ മറ്റെല്ലാ സ്പെയർ പാർട്സുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അധിക ചാർജുകളൊന്നുമില്ല;ഹാൻഡ്‌റെയിൽ ബെൽറ്റ്, സ്റ്റെപ്പ്, ഡ്രൈവ് സ്‌പ്രോക്കറ്റ്, സ്റ്റെപ്പ് ചെയിൻ എന്നിവ ഒഴികെ എസ്‌കലേറ്ററിലെ മറ്റെല്ലാ സ്‌പെയർ പാർട്‌സുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കില്ല.